ചരിത്രം

 • 2014 ൽ
  Qingdao Furuite Graphite Co., Ltd. സ്ഥാപിതമായത്.
 • 2015 ൽ
  കമ്പനി ഓഗസ്റ്റ് 2015 ൽ ISO9001-2000 നിലവാര മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസാക്കി.
 • 2016 ൽ
  വ്യവസായത്തിന്റെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും സംയോജനം തിരിച്ചറിയാൻ കമ്പനി നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
 • 2017 ൽ
  കമ്പനിയുടെ വിദേശ വ്യാപാര കയറ്റുമതി 2.2 മില്യൺ ഡോളറിലെത്തി.
 • 2020 ൽ
  കമ്പനി GBT45001 സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസാക്കി.
 • 2021 ൽ
  ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു.